Miễn tiền sử dụng đất, thuê đất dự án nhà ở xã hội

(BĐT) - Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính vừa chính thức có hiệu lực thi hành. 
Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) Ảnh: Tường Lâm
Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) Ảnh: Tường Lâm

Thông tư này hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại NƠXH.

Theo Thông tư, các dự án xây dựng NƠXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng NƠXH, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH.

Dự án xây dựng NƠXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng NƠXH sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH.

Thanh Tú