Hà Nội: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng.

Việc đầu tư Dự án nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách về mặt bằng đất sản xuất để duy trì và phát triển làng nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Thành phố.

Dự án được đầu tư xây dựng mới từ năm 2016 - 2018 với tổng mức đầu tư 186,475 tỷ đồng và được ứng vốn từ nguồn đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quỹ Phát triển đất Thành phố.     

T.T