Ngày 7/01/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu gái tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/01/2019 do Trung tâm trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: