Ngày 31/8/2018, đấu giá gỗ rừng tự nhiên ngã đổ tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 ngày 31/8/2018 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy ủy quyền như sau: