Ngày 31/1/2019, đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sở hữu vào ngày 31/01/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     18.348.200 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 31/01/2019

Giá khởi điểm:      14.300 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 18.348.200 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 15.444.800 cổ phần

Ngày phát hành:  31/01/2019