Ngày 31/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/01/2019 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: