Ngày 29/8/2018, đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Thanh lý tài sản - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/8/2018 như sau:

1. Đối tượng bán thanh lý:

STT

Tên tài sản

Biển kiểm soát

Năm sản xuất

Thực trạng hiện tại

1

Hyundai – Xe tang lễ

33H- 7850

2003

Hoạt động bình thường

2

Hyundai - Xe khách 29 chỗ

33M- 1214

2005

Hoạt động bình thường

3

Mercedes benz - Xe khách 16 chỗ

29B- 024.77

2011

Hoạt động bình thường

4

Ford Trasit - Xe khách 16 chỗ

29B-118.66

2015

Hoạt động bình thường

5

Xe toyota- Xe khách 16 chỗ

33H- 4167

1998

Đã hết thời hạn sử dụng

Giá khởi điểm: 1.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lăm mươi triệu đồng chẵn). Bước giá là: 10.000.000 đồng.

2. Hình thức bán thanh lý: Bán đấu giá công khai cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Công ty. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý (theo mẫu đơn đăng ký mua tài sản thanh lý); CMTND (bản phô tô - đối với cá nhân; ĐKKD đối với Tổ chức đăng ký mua).

3. Thời gian bán đơn dự đấu giá: Sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều 14h00 đến 17h00 ngày 16/8/2018 (Thứ 5). Địa chỉ: Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần MT ĐT Hà Đông. Số điện thoại: 0243.828.155. Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Chi phí mua đơn và hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đ/ 01 hồ sơ. Địa điểm kiểm tra thực trang xe: Tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Holine: 0936.367.188 - Đồng chí: Bùi Đình Mạnh - Phó Giám đốc Công ty.

4. Dự kiến thời gian đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, ngày 29/8/2018 (Thứ 4).

- Thời gian mở hồ sơ: 15 giờ 30 phút, ngày 29/8/2018 (Thứ 4).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng họp tầng 1, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

- Đơn vị được lựa chọn mua thanh lý là Tổ chức, Cá nhân có hồ sơ đảm bảo theo quy định và mức giá đề nghị cao nhất. Trường hợp đơn vị được lựa chọn không đến làm thủ tục mua bán sau khi nhận được thông báo, hội đồng thanh lý sẽ lựa chọn đơn vị được mua tài sản là tổ chức, cá nhân có mức giá đề nghị cao tiếp theo.

Hội đồng thanh lý thông báo để các cá nhân, Tổ chức có nhu cầu được biết và đăng ký mua theo đúng quy định.