Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: