Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2018 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: