Ngày 27/12/2018, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sở hữu vào ngày 27/12/2018 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

Tên  tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp ...

Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      5.253.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     5.253.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 30/11/2018 đến 15h30 ngày 20/12/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 27/12/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 28/12/2018 đến 16 giờ ngày 03/01/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019