Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 26/4/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất:

(1) Khu Đa Đống, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh: (i) Thửa LK20, tiền đặt trước: 70.000.000 đ; (ii) Nhóm 1 (03 thửa đất từ LK16 đến LK18), tiền đặt trước: 55.000.000 đ/thửa. Giá khởi điểm chung: 4.500.000 đ/ m2. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs;

(2) Khu Dộc, thôn Từ Châu, xã Liên Châu: Nhóm 2 (04 thửa từ LK31 đến LK34). Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(3) Khu My Hạ 2, xã Thanh Mai: (i) Nhóm 1 (03 thửa: LK01; LK02; LK21), tiền đặt trước: 160.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2 (26 thửa: từ LK03 đến LK06, từ LK10 đến LK20 và từ LK22 đến LK32), tiền đặt trước: 130.000.000 đ/thửa. Giá khởi điểm chung: 8.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(4) Khu My Hạ 3, xã Thanh Mai: (i) Nhóm 1 (02 thửa: LK16; LK17), tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 2 (31 thửa: từ LK02 đến LK15 và từ LK18 đến LK34), tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa. Giá khởi điểm chung: 8.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs;

(5) Khu Trường Danh, thôn Tràng Cát, xã Kim An: (05 thửa từ LK01 đến LK05). Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Đối với xã Bình Minh, Liên Châu, Thanh Mai: M