Ngày 23/8/2018, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Bình Phước

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – CN Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí – CN Bình Phước.

Trụ sở chính: số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Tên người có tài sản đấu giá: Công an huyện Đồng Phú

3. Tài sản đấu giá: 141 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Công an huyện Đồng Phú. Trong đó:

- 64 xe môtô, gắn máy đăng ký.

- 77 xe phế liệu (75 xe môtô, gắn máy, 01 xe ba gác và 01 xe ôtô).

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Nguồn gốc tài sản: Là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bán sung quỹ nhà nước.

- Tình trạng pháp lý của tài sản:

+ Các Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ số 01/QĐ-TTTVPT đến số 60/QĐ-TTTVPT và từ số 62/QĐ-TTTVPT đến số 142/QĐ-TTTVPT của Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

+ Kết quả giám định số 06/2018/GĐKT ngày 27/02/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước.

+ Biên bản định giá tài sản ngày 10/7/2018 của Công an huyện Đồng Phú (69 phương tiện) và bảng kê chi tiết giá trị tài sản ngày10/7/2018 kèm theo.

+ Danh sách số 510/DS-CAH ngày 08/5/2018 của Công an huyện Đồng Phú.

+ Biên bản định giá tài sản ngày 10/7/2018 của Công an huyện Đồng Phú (72 phương tiện) và bảng kê chi tiết giá trị tài sản ngày10/7/2018 kèm theo.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 153.800.000 đồng (Bằng chữ:Một trăm năm mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng )

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 14/8/2018 đến hết ngày 16/8/2018.

- Địa điểm: tại nơi bãi giữ phương tiện VPHC Công an Huyện Đồng Phú.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018.

- Địa chỉ: Công ty CPTM Thịnh Trí – CN Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018.

- Địa chỉ: Công ty CPTM Thịnh Trí – CN Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2018 tại Hội trường Công ty CPTM Thịnh Trí – CN Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty CPTM Thịnh Trí – CN Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673