Ngày 22/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 12.192,9 m2 đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2018 do UBND huyện Hạ Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hạ Hòa. Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103883161.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 12.192,9 m2 đất ở được chia thành 68 ô tại thị trấn Hạ Hòa và các xã: Ấm Hạ, Xuân Áng, Y Sơn, Đan Hà, Yên Kỳ, Lang Sơn, Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

3.1. Thị trấn Hạ Hòa: Một (01) ô đất tại khu 5

- Diện tích: 240,0 m2/ô đất ;

- Giá khởi điểm: 3.000.000đ/m2 ;

- Bước giá: 300.000đ/m2;

- Tiền đặt trước: 110.000.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.2. Xã Ấm Hạ: Mười sáu (16) ô đất tại khu 6

- Diện tích: Từ 150,0 m2 đến 200,0 m2 ;

- Giá khởi điểm: Từ 1.000.000đ/m2 đến 1.600.000đ/m2;

- Bước giá: 100.000đ/m2;

- Tiền đặt trước: Từ 30.000.000đ/ô đất đến 40.000.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: Từ 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất đến 200.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.3. Xã Xuân Áng: Mười (10) ô đất tại khu 11, khu vực Tiến Mỹ

- Diện tích: 204,0 m2 /ô đất đến 280,0 m2 /ô đất;

- Giá khởi điểm: Từ 300.000đ/m2 đến 350.000đ/m2 ;

- Bước giá: 30.000đ/ m2;

- Tiền đặt trước: Từ 7.200.000đ/ô đất đến 8.500.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.4. Xã Y Sơn: Mười ba (13) ô đất tại khu 3, khu vực Đầm Láng

- Diện tích: 140,0 m2 /ô đất;

- Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m2;

- Bước giá: 100.000đ/ m2;

- Tiền đặt trước: 14.000.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.5. Xã Đan Hà: Bốn (04) ô đất tại khu 7, khu vực Giếng Mỏ

- Diện tích: 150,0 m2 /ô đất;

- Giá khởi điểm: 800.000đ/m2;

- Bước giá: 50.000đ/ m2;

- Tiền đặt trước: 12.000.000đ/ô đất

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.6. Xã Yên Kỳ: Mười sáu (16) ô đất tại khu 3

- Diện tích: 150,0 m2/ô đất;

- Giá khởi điểm: 1.100.000đ/m2

- Bước giá: 100.000đ/m2;

- Tiền đặt trước: 16.500.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.7. Xã Lang Sơn: Sáu (06) ô đất tại khu vực Dộc Đầu

- Diện tích: Từ 253,0 m2 /ô đất đến 304,3 m2 /ô đất;

- Giá khởi điểm: 300.000đ/m2 ;

- Bước giá: 30.000đ/ m2;

- Tiền đặt trước: Từ 8.000.000đ/ô đất đến 10.000.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

3.8. Xã Lâm Lợi: Hai (02) ô đất tại khu vực Bờ Đầm

- Diện tích: 200,0 m2 /ô đất;

- Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m2 ;

- Bước giá: 100.000đ/ m2;

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ô đất;

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/ô đất.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Đất đã được UBND huyện Hạ Hòa thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 27/11/2018 đến 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/12/2018 tại nơi có tài sản. Khách hàng liên hệ để xem trên thực địa ô đất hoặc sơ đồ ô đất tại: UBND các xã có đất đấu giá; Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 19/12/2018 đến 09h00 phút ngày 21/12/2018. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số:2704201002763 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Nội dung nộp tiền ghi rõ họ tên người tham gia đấu giá, số CMND, nộp tiền đặt trước đấu giá đất Hạ Hòa (không điền thông tin các ô đất tham gia đấu giá)

(Ví dụ: Nguyễn Văn A, CMND số: ..................., nộp tiền đặt trước đấu giá đất Hạ Hòa).

Chú ý: Trường hợp một khách hàng đăng ký nhiều ô đất thì khách hàng nộp tiền đặt trước theo từng ô đất đã đăng ký.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ từ ngày 27/11/2018 đến 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính, ngày làm việc)

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 13h00 ngày 22/12/2018 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

(Lưu ý: Người tham gia cuộc đấu giá có mặt trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

(Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên)./.