Ngày 22/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/02/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và TS gắn liền với đất tại dự án: Khu Dân cư TMDV thành phố Vị Thanh, có tổng diện tích đất để thực hiện dự án là 178.075m2. Trong đó:

- Diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để đấu giá: 144.078,6m2, bao gồm:

+ Đất ở tại đô thị: 75.304m2.

+ Đất thương mại dịch vụ: 9.785m2.

+ Đất bãi đậu xe: 1.608m2.

+ Đất giao thông, hẻm kỹ thuật: 57.381,6m2.

- Diện tích đất không tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 33.996,4 m2, bao gồm:

+ Đất công trình công cộng: 3.725m2.

+ Trạm bơm nước: 9m2.

+ Đất giao thông, hẻm kỹ thuật (đường Hòa Bình nối dài): 15.779,4m2.

+ Đất cây xanh: 14.483m2.

- Hạ tầng kỹ thuật và tài sản gắn liền với đất: theo danh mục tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Mục đích sử dụng đất: thực hiện dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức sử dụng đất:

+ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm: 143.372.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu đồng). trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất:     134.245.200.000 đồng.

Giá trị tài sản gắn liền với đất:    9.126.800.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 18/02/2019 và ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời hạn: Từ ngày 24/01/2019 đến 16h30 ngày 19/02/2019.

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 28.600.000.000đ/hồ sơ (tương đương 20% tổng giá khởi điểm của tài sản). Khách hàng nộp từ ngày 19/02/2019 đến 10h30 ngày 21/02/2019 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/01/2019 đến 16h30 ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng:

+ Tổ chức có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

+ Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

+ Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề đầu tư kinh doanh bất động sản.

+ Về năng lực tài chính: có vốn chủ sở hữu tối thiểu tương đương 50% tổng mức đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 617 tỷ đồng). Nhà đầu tư phải cung cấp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (năm 2015, 2016, 2017) với kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

+ Về năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực kinh nghiệm cụ thể là Nhà đầu tư (hoặc đơn vị thành viên do Nhà đầu tư nắm giữu trên 50% cổ phần) đã hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư có quy mô từ 18ha trở lên.

+ Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thực hiện dự án đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trong thời gian 12 tháng kể từ khi trúng đấu giá và được bàn giao đất ngoài thực địa; xây dựng hoàn thành nhà ở toàn bộ mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và các vị trí khác đảm bảo tối thiểu 20% diện tích đất ở của toàn bộ dự án trong thời gian 18 tháng kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá và được bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, đồng thời gửi kèm dự toán tổng mức đầu tư dự án.

+ Có Bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi trúng đấu giá đúng thời gian quy định và các điều kiện nêu trên.

+ Đối với diện tích đất làm bãi đậu xe, trạm bơm nước, đường giao thông, hẻm kỹ thuật, công viên cây xanh và công trình công cộng thì Nhà đầu tư phải đầu tư hoàn chỉnh xây dựng theo dự án đầu tư, theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, và có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời Nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đất nêu trên và Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

+ Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang phát hành. Trong đó có nội dung cam kết về tiến độ, thời gian thực hiện dự án (nêu rõ thời gian triển khai, hoàn thành);

+ Người đại diện của tổ chức đến mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị hoặc giấy ủy quyền hợp pháp; Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện (nếu là người được ủy quyền thì phải có giấy CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền);

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tương đương 20% tổng giá khởi điểm của tài sản.

d) Cách thức: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (từ ngày 19/02/2019 đến 10h30 ngày 21/02/2019).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/02/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.