Ngày 19/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau: