Ngày 15/01/2019, đấu giá vật chứng vụ án và tài sản tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/01/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Na Rì ủy quyền như sau: