Ngày 11/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/1/2019 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn uỷ quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a) Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Công ty Cơ khí và cơ điện Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV thương mại Thanh Hằng.

- Vị trí khu đất: Số 141, đường Hoàng Văn Thụ, Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ranh giới khu đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 182-2018, tỷ lệ 1/500 thị trấn Thất Khê do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 11/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 20/6/2018, trích lục bản trích đo địa chính số 59/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 18/8/2018. Khu đất có các mặt tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (đường Quốc lộ 4A) dài 23,52 m; phía Đông giáp với nhà dân dài 19,81 m; phía Tây giáp với đường 10/10 dài 21,13 m; phía Nam giáp với nhà dân dài 28,79 m.

- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị.

- Tổng diện tích bán đấu giá: 630,9 m2, trong đó:

+ Lô 1: tiếp giáp 01 mặt đường Hoàng Văn Thụ, diện tích: 312,4 m2;

+ Lô 2: tiếp giáp 02 mặt đường 10 tháng 10 và đường Hoàng Văn Thụ, diện tích: 318,5 m2. (Bản trích lục bản đồ địa chính kèm theo)

b) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá  

- Giá khởi điểm 1m2 đất ở:

+ Lô 1: 35.000.000 đồng/1 m2 (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn);

+ Lô 2: 42.000.000 đồng/1 m2 (Bốn mươi hai triệu đồng chẵn).

c) Giá khởi điểm đấu giá toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất

- Lô 1:

+ Giá khởi điểm toàn bộ lô đất: 10.934.000.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm ba mươi tư nghìn đồng chẵn);

+ Giá khởi điểm tài sản gắn liền trên đất: 33.600.000 đồng (Ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

- Lô 2:

+ Giá khởi điểm toàn bộ lô đất: 13.377.000.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm bẩy mươi bẩy triệu đồng chẵn);

+ Giá khởi điểm tài sản gắn liền trên đất: 795.238.000 đồng (Bẩy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 21/12/2018 tại số 141, đường Hoàng Văn Thụ, Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

5.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Lô 1:

+ Tiền mua hồ sơ tài sản gắn liền trên đất: 100.000 đồng/01 hồsơ (Một trăm nghìn đồng chẵn).

+ Tiền mua hồ sơ toàn bộ lô đất: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ toàn bộ lô đất đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

- Lô 2:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

+ Đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

5.2. Tiền đặt trước

- Lô 1:

+ Tiền đặt trước tài sản gắn liền trên đất: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước toàn bộ lô đất: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

- Lô 2: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn, tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lạng Sơn, tài khoản số 229704070006688 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn và tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn, từ ngày 08/01/2019 đến ngày 10/01/2019.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 08/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 08/01/2019đến ngày 10/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0253.870.142)./.