Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Tài sản bán đấu giá: 02 xe ô tô đã qua sử dụng. Trong đó:

Xe 1: Xe ô tô MEKONG, biển kiểm soát: 81B – 0144, số máy: 66191210003073, số khung: 958175, năm sản xuất: 1995, màu sơn: trắng. Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng);

Xe 2: Xe ô tô UOAT, biển kiểm soát: 81B – 0113, số máy: 31204929, số khung: 556948, năm sản xuất: 1983, màu sơn: xanh. Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 51.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng y).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ: Xe 1 là: 100.000 đồng/hồ sơ;

Xe 2 là: 50.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Ngày 19/03/2018 và ngày 20/03/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch (03 Cách mạng tháng Tám, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/03/2018 đến 16 giờ ngày 30/03/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 07 giờ đến 16 giờ, ngày 30/03/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Xe 1: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 02/04/2018;

Xe 2: Lúc 09 giờ, ngày 02/04/2018.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.