Đấu giá Vật tư kỹ thuật, trang bị kỹ thuật nhóm 2, cấp 5 tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá - Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Hội đồng Đấu giá - Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần. Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 069.536.316.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần - Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Tên tài sản đấu giá: Vật tư kỹ thuật, trang bị kỹ thuật nhóm 2, cấp 5 đã có quyết định xử lý. Giá khởi điểm tài sản đấu giá là: 197.980.580 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn năm trăm tám mươi đồng). Giá không có thuế giá trị gia tăng).

4. Xem tài sản tại: Các đơn vị thuộc Cục Vận tải.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ; tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

6. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: 10/5/2018 đến ngày 11/5/2018, trong giờ hành chính.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 14/5/2018 đến ngày 15/5/2018 trong giờ hành chính. Địa điểm xem tài sản tại các đơn vị thuộc Cục Vận tải (nếu có yêu cầu).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00, ngày 11/5/2018. Đơn vị muốn mua tài sản đấu giá có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp; đến Cục Vận tải để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất đấu giá: Trong 02 ngày, từ ngày 17/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (trong giờ hành chính).

10. Mở hồ sơ, xét, lựa chọn Nhà đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 21/5/2018 tại Phòng Giao ban/ Cục Vận tải.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

12. Địa điểm: Cục Vận tải/ Tổng cục Hậu cần/ Bộ Quốc phòng - Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 069.536.316.