Đấu giá tài sản phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu tồn kho

Thông báo bán đấu giá tài sản phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu tồn kho...

02 (Hai) lô tài sản – Bán từng lô: (chưa bao gồm thuế VAT). 

-Tài sản cố định (03 Danh mục): Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị và Thiết bị dụng cụ quản lý. Giá khởi điểm: 507.275.068 đồng.

-Tài sản lưu động (03 Danh mục): Nguyên vật liệu tồn kho, Thành phẩm tồn kho và Bán thành phẩm tồn kho. Giá khởi điểm: 10.651.678.595 đồng.

*Ghi chú: Chi tiết và số lượng tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 15/2016/TĐG-CT/VINAP ngày 14/4/2016 của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam. Người mua được tài sản bán đấu giá tự lo thủ tục để chuyển quyền sở hữu và sử dụng, đồng thời có trách nhiệm nộp thuế trước bạ và thuế VAT theo quy định. Xem tài sản: ông Quốc, số điện thoại: 0903.786.102.

Hạn chót đăng ký: 11 giờ 00 ngày 01/8/2016. Bán đấu giá: ngày 05/8/2016