Đấu giá tài sản Giường sắt

Thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước