Đấu giá tài sản Cây Cao Su thanh lý

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản Cây Cao Su thanh lý