Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Ia Grai, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau: