Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ủy quyền như sau: