Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Châu Thành (Long An)

(BĐT) - Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Châu Thành (Long An)

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở làm việc cũ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành.

Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số 25;

+ Tờ bản đồ số 1K;

    + Diện tích: 449,2 m2;

    + Loại đất: đất ở tại đô thị (ODT).

Tài sản trên đất: nhà làm việc cũ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành.

- Giá khởi điểm: 4.536.209.400 đồng (Bốn tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm đồng).

- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm;

- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 25/10/2016 đến 16 giờ 00 ngày 18/11/2016 tại Cty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam.

- Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 25/10/2016 đến 16 giờ 00 ngày 18/11/2016 tại Cty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/10/2016 đến hết ngày 23/11/2016;

- Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 25/11/2016 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành.

Liên hệ:  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

                Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

                Điện thoại: (072) 3 503 737.

                Cty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam

                Địa chỉ: 154 Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

                Điện thoại: (0723) 570 568.