Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai