Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Tân Phú, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản như sau:

Tài sản 1: Nhà, đất tại ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Diện tích 76 m2, thửa đất 35, tờ bản đồ số 01. Đất ở nông thôn. Nhà ở gia đình: DT 60 m2. Giếng khoan: 01 cái. GKĐ: 212.012.365 đồng. Tiền hồ sơ 200.000 đồng. Tiền đặt trước 21.200.000 đồng.

Tài sản 2: Đất tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú. Diện tích 3.800 m2, thuộc thửa đất số 46A (thửa tạm), tờ bản đồ số 27. Đất ở nông thôn. Đất trồng cây lâu năm. 60 cây Điều. GKĐ: 209.184.750 đồng. Tiền hồ sơ 200.000 đồng. Tiền đặt trước 20.900.000 đồng.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Phú Thịnh. Diện tích 1.000m2, thuộc thửa đất số 03A (thửa tạm), tờ bản đồ số 26. Đất trồng cây lâu năm (CLN). Cây trồng trên đất: 30 cây Điều, 80 Nọc + Dây tiêu. GKĐ: 62.415.486 đồng. Tiền hồ sơ 150.000 đồng. Tiền đặt trước 12.400.000 đồng.

Tài sản 1 đến Tài sản 3: Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 13/6/2018 đến 16 giờ 00”, ngày 28/6/2018. Nộp phí đấu giá và tiền đặt trước từ ngày 27-29/6/2018. Thời gian dự kiến đấu giá: 03/7/2018.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất công ích để cho thuê đất (05 năm) trên địa bàn đối với 93 lô đất thuộc ấp 1, 104 lô đất thuộc ấp 2, 142 lô đất thuộc Ấp 3, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bán riêng từng lô đất. Mục đích sử dụng đất: Sản xuất đất nông nghiệp.

Xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 12/6/2018 đến 16 giờ 00”, ngày 27/6/2018.

Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00”, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 tại Hội Trường Uỷ ban nhân dân xã Lạc An. Địa chỉ: Ấp 4, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Toàn bộ tài sản trên đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá (Phương thức: trả giá lên). Điện thoại số: 0251.6250084 - 0973696982.