Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Sa Bình, huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: