Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Long Thành, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành ủy quyền như sau: