Đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số: 81/2016/ĐG-TTN

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 75, tờ bản đồ số: 29, địa chỉ: Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BG 957817 do UBND huyện Bến Cát cấp ngày 28/10/2011). Đặc điểm thửa đất:

 + Thửa đất số: 75; Tờ bản đồ số: 29

 + Địa chỉ: Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 + Diện tích: 1.359 m2.

 + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.359 m2.

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 200 m2, Đất trồng cây lâu năm: 1.159 m2

 + Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: 06/2051.

 + Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 200 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 1.159 m2.

2. Giá Khởi điểm của tài sản: 1.465.290.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)

3. Thời gian mua hồ sơ, đăng ký xem tài sản bán đấu giá: từ ngày 11/07/2016 đến ngày 09/08/2016.

4. Thời gian xem tài sản: từ ngày 18/07/2016, 02/8/2016 và ngày 09/08/2016.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:  từ ngày 11/07/2016 đến ngày 09/08/2016.

6. Số tiền đặt trước: 210.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm, mười triệu đồng chẵn)

7. Địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp khoản tiền đặt trước: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa tại Hồ Chí Minh – 83 Phan Khiêm Ích

ĐT: 04.3512.3333

8. Thời gian bán đấu giá tài sản dự kiến: 9h ngày 11/08/2016;

9. Địa điểm bán đấu giá tài sản dự kiến.

10. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc sở hữu của Chủ tài sản