Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, Bình Phước

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 70 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản gồm:

Tài sản đấu giá bao gồm các lô đất LK23, LK24 và NP8 với tổng giá khởi điểm: 187.095.378.000 đồng, với tổng diện tích 22.494 m2, cụ thể như sau:

a. Lô đất LK23:

- Tổng số thửa đất đấu giá: 49 thửa.

- Vị trí: Phường Long Phước – thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 6.217,6 m2

- Tổng giá khởi điểm: 46.274.332.900 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm đồng).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Lô đất LK24

- Tổng số thửa đất đấu giá: 66 thửa

- Vị trí: Phường Long Phước – thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 8.246,30 m2

- Tổng giá khởi điểm: 65.112.459.800 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, một trăm mười hai triệu, bốn trăm năm mươi chín ngàn, tám trăm đồng)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c. Lô đất NP6

- Tổng số thửa đất đấu giá: 50 thửa.

- Vị trí: Phường Long Phước – thị xã Phước Long – tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá: 8.030,10 m2

- Tổng giá khởi điểm: 75.708.585.300 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm lẻ tám triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, ba trăm đồng).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 08/6/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 05 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long số:110000139156 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước – Phòng giao dịch Phước Bình.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 06/6/2018 đến 17 giờ 00 ngày 08/6/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản trong 02 ngày: Ngày 05/6/2018 và ngày 06/6/2018.

b. Địa điểm: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 08/6/2018.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 11/6/2018.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Một trong các hình thức sau: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (03 vòng hoặc nhiều vòng, không giới hạn số vòng) hoặc đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long. ĐT: 02713.936.936.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.