Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 21 (theo tài liệu đo năm 2004) tọa lạc tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

TS1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 21 (theo tài liệu đo năm 2004) tọa lạc tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. DT đất: 1.639m2, sử dụng riêng, thời hạn 50 năm kể từ ngày 18/4/2008, mục đích: đất cơ sở Giáo dục - Đào tạo. GKĐ: 38.581.875.000 đồng.

Thời hạn đăng ký: đến 11h00, ngày 05/5/2016.

Xem tài sản: đến trước ngày tổ chức đấu giá hai ngày.

Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09h00 ngày 10/5/2016 - tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Nam Giang - Số 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM. 

ĐT: 08.39100057 - DĐ: 0906.726.722 - Website: daugianamgiang.vn