Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại xã Tân An và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau:

A. Quyền sử dụng đất tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, số lượng 01 thửa đất:

- Vị trí: Thuộc dọc đường Quốc lộ 279 thuộc xã Tân An.

  - Thửa đất số: 158

- Diện tích: 149,9 m2.

B. Quyền sử dụng đất tại Tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, số lượng 01 thửa đất:

- Vị trí: Tuyến 25b, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai:

  - Thửa đất số: 212.

- Diện tích: 239 m2.

3.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:

* Giá khởi điểm:

- Đối với thửa đất số 158 tại xã Tân An, có giá khởi điểm: 1.049.300.000 đồng .

- Đối với thửa đất số 212 tại Tuyến 25b, thị trấn Khánh Yên, có giá khởi điểm: 1.027.700 đồng

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017.

* Tiền đặt trước: Mức thu tối đa không quá 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (không được tính lãi trong thời gian đặt trước).

* Bước giá:

- Đối với thửa đất tại xã Tân An, bước giá tối thiểu quy định: 20 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của thửa đất).

- Đối với thửa đất tại tuyến 25b thị trấn Khánh Yên, bước giá tối thiểu quy định: 10 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của thửa đất).

Cụ thể như sau:

Số TT

Đặc điểm thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm đồng/m2

Giá khởi điểm đồng/thửa

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

Bước giá tối thiểu/thửa đất (đồng)

1

Thửa đất số 158 tại xã Tân An

149.9

7.000.000

1.04.300.000

209.800.000

500.000

20.000.000

2

Thửa đất số 212 tại tuyến 25b thị trấn Khánh Yên

239

4.300.000

1.027.700.000

205.000.000

500.000

10.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 21/6/2018 khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 30/5/2018 đến ngày 19/6/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/6/2018 đến ngày 21/6/2018 (trong giờ hành chính), khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và công bố giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 22/6/2018 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.