Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: