Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Ôn (Vĩnh Long)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau: