Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản như sau: