Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  Quỳnh Nhai ủy quyền như sau: