Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau: