Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau: