Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân ủy quyền như sau: