Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau: