Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Di Linh ủy quyền như sau: