Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với 02 khu đất tại khu Gò Găng, thôn 2, xã Quảng Bị và khu Rộc Giữa, thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. Khu Rộc Giữa, thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ có diện tích đấu giá là 869,02 m2, gồm 12 thửa đất. Trong đó:

- Lô LK1: Gồm 03 thửa có ký hiệu từ LK1-1, LK 1-14, LK1-15 với diện tích là 237,64 m2.

Giá khởi điểm là 12.000.000 đồng/ 1 m2. Tiền đặt trước 150.000.000đ/ 1 thửa đất.

- Lô LK2: Gồm 09 thửa có ký hiệu LK2-05, từ thửa có ký hiệu LK2-09 đến LK 2-16 có diện tích 631,38 m2. Giá khởi điểm là 7.000.000 đồng/ 1 m2. Tiền đặt trước 90.000.000 đồng/ 1 thửa đất.

2. Khu Gò Găng, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, có diện tích đất đấu giá là 2.254,6 m2, gồm 19 thửa đất. Trong đó:

- Nhóm 1: Gồm 03 thửa có ký hiệu từ LK01 đến LK03 với diện tích là 441,2 m2. Giá khởi điểm là 15.000.000 đồng/ 1 m2. Tiền đặt trước 300.000.000 đồng/ 1 thửa đất.

- Nhóm 2: Gồm 07 thửa có ký hiệu từ LK04 đến LK10, với diện tích là 880,46 m2. giá khởi điểm là 15.000.000 đồng/ 1 m2. Tiền đặt trước 250.000.000 đồng/ 1 thửa đất.

- Nhóm 3: Gồm 09 thửa có ký hiệu từ LK11 đến LK19, với diện tích là 932,99 m2. Giá khởi điểm là 15.000.000 đồng/ 1 m2. Tiền đặt trước 210.000.000 đồng/ 1 thửa đất.

Thời bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 19/4/2018.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 18/4/2018 đến ngày 19/4/2018.

Thời gian thăm thực địa: Ngày 12/4/2018 và ngày 13/4/2018.

Thời gian đấu giá: Ngày 23/4/2018.

Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đồng/ m2.

Phương thức, Hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Phương án đấu giá của UBND huyện Chương Mỹ ban hành

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hợp Đồng và xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết liên hệ:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: Tầng 3, số 63, Khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Điện thoại: 02433.716.972.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 024.33553358.