Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

3.1. Diện tích bán đấu giá: Khu đất có tổng diện tích: 3.498 m2.

3.2. Giá khởi điểm 01m2 đất: 13.000.000 đồng

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đất và tài sản trên đất): 49.658.194.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, một trăm chín mươi tư nghìn đồng). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 45.474.000.000 đồng;

- Giá trị tài sản trên đất: 4.184.194.000 đồng.

  (Giá khởi điểm của khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 20/3/2018 đến ngày 26/3/2018 tại khu đất khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

b) Đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

   b. Tiền đặt trước: 7.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bẩy tỷ đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản số35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn. từ ngày 27/3/2018 đến ngày 29/3/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính):Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 27/3/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 27/3/2018đến ngày 29/3/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 30/3/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.