Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Buôn Đôn ủy quyền như sau: