Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau: