Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm - CN Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Công ty đấu giá: Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 131 Lô nền thuộc dự án hạ tầng khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 50 (năm mươi) lô nền thuộc Khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long tọa lạc tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể: 

STT

Số hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Loại đất

Giá đất

Thành tiền

(Giá khởi điểm)

(Đồng)

1

Thửa 232 (nền 8)

102.9

ONT

7,300,000

751,170,000

2

Thửa 243 (nền 19)

101.5

ONT

7,300,000

740,950,000

3

Thửa 582 (nền 1)

115.5

ONT

7,300,000

843,150,000

4

Thửa 588 (nền 7)

116.1

ONT

2,800,000

325,080,000

5

Thửa 616 (nền 35)

102.5

ONT

2,400,000

246,000,000

6

Thửa 617 (nền 36)

102.5

ONT

2,400,000

246,000,000

7

Thửa 618 (nền 37)

86.6

ONT

2,400,000

207,840,000

8

Thửa 619 (nền 38)

88.2

ONT

2,400,000

211,680,000

9

Thửa 620 (nền 39)

88.8

ONT

2,400,000

213,120,000

10

Thửa 621 (nền 40)

89.3

ONT

2,400,000

214,320,000

11

Thửa 622 (nền 41)

99.8

ONT

2,400,000

239,520,000

12

Thửa 623 (nền 42)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

13

Thửa 624 (nền 43)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

14

Thửa 625 (nền 44)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

15

Thửa 626 (nền 45)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

16

Thửa 627 (nền 46)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

17

Thửa 628 (nền 47)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

18

Thửa 629 (nền 48)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

19

Thửa 630 (nền 49)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

20

Thửa 631 (nền 50)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

21

Thửa 632 (nền 51)

100.0

ONT

2,400,000

240,000,000

22

Thửa 635 (nền 54)

158.6

ONT

2,400,000

380,640,000

23

Thửa 639 (nền 58)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

24

Thửa 640 (nền 59)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

25

Thửa 641 (nền 60)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

26

Thửa 642 (nền 61)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

27

Thửa 643 (nền 62)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

28

Thửa 644 (nền 63)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

29

Thửa 645 (nền 64)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

30

Thửa 646 (nền 65)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

31

Thửa 647 (nền 66)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

32

Thửa 648 (nền 67)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

33

Thửa 649 (nền 68)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

34

Thửa 650 (nền 69)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

35

Thửa 651 (nền 70)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

36

Thửa 652 (nền 71)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

37

Thửa 653 (nền 72)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

38

Thửa 654 (nền 73)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

39

Thửa 655 (nền 74)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

40

Thửa 656(nền 75)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

41

Thửa 657 (nền 76)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

42

Thửa 658 (nền 77)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

43

Thửa 659 (nền 78)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

44

Thửa 660 (nền 79)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

45

Thửa 661 (nền 80)

120.0

ONT

2,400,000

288,000,000

46

Thửa 662 (nền 81)

134.3

ONT

2,400,000

322,320,000

47

Thửa 663 (nền 85)

107.8

ONT

2,400,000

258,720,000

48

Thửa 664 (nền 84)

113.9

ONT

2,400,000

273,360,000

49

Thửa 665 (nền 83)

113.9

ONT

2,400,000

273,360,000

50

Thửa 666 (nền 82)

107.9

ONT

2,400,000

258,960,000

Tổng cộng

14,922,910,000

Giá khởi điểm của tổng 50 (năm mươi) lô nền: 15,030,190,000 đồng (Mười lăm tỷ, không trăm ba mươi triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng)

Theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 131 lô nền thuộc dự án Khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

TT

Giákhởi điểm của tài sản

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Trên 500 triệu đồng

500.000

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/01/2018 đến hết ngày 30/01/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 30/01/2018 (Giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30/01/2018 (Giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 02/02/2018, tại Hội trường của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 131 Lô nền thuộc dự án hạ tầng khu hành chính và dân cư, tái định cư huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Mọi chi tiết về tài sản xin liên hệ: Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.838.381 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Tân - Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.766.227.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá);