Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang