Đấu giá Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: