Đấu giá gỗ rừng trồng Keo lai tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm DVBĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận ủy quyền như sau: